TEATR DRAMATYCZNY

Freud, w swym najbardziej rewolucyjnym dziele Civilization and its Discontents, podkreśla, co może być najgłębszą sprzecznością cywilizacji. Według Freuda, cywilizacja opiera się przede wszystkim na wyparciu pierwotnym, źródle nieprzejednanego nieszczęścia: przehandlowaniu instynktownej wolności i miłości za pracę i kulturę symboliczną. Tak więc, główna podstawa cywilizacji, udomowienie, jest najgorszą z transakcji, podstawową przyczyną nerwicy. John Zerzan

TA ZIEMIA TO KOŚCI

Szkoła stała się światową religią zmodernizowanego proletariatu i składa daremne obietnice zbawienia biedaków epoką technologiczną. Ivan Illich, Deschooling Society 𒀭𒀭𒀭 Musimy się trochę cofnąć do czasu, kiedy to wszystko nabierało rozpędu smagane batem dystopijnych wizji przez bękarty zrodzone z macicy ignorancji i wypasione bezgotówkowym mlekiem cyfrowych fortun swoich korporacyjnych ojców, których ojcowie dorobili się na…

OSTATNI

UNSEEN SKIES 2021 Dokument Yaara Bou Melhem Unseen Skies bada ewolucję państwowej i korporacyjnej inwigilacji. Jej podróż podąża za Trevorem Paglenem, jednym z najbardziej wizjonerskich artystów XXI wieku, w trakcie jednego z jego najbardziej śmiałych projektów – wystrzelenia w kosmos dzieła sztuki, aby pokazać, że nasze niebo jest czymś więcej niż tylko placem zabaw kompleksu…

EFEKT SETNEJ MAŁPY

Wirtualność: oto ostatni wróg i łupieżca rzeczywistości, wytwarzany przez nią samą jako rodzaj autodestrukcyjnego wirusa. Rzeczywistość padła łupem Rzeczywistości Wirtualnej. To ostateczny wynik procesu rozpoczętego przez abstrakcję rzeczywistości obiektywnej, a kończącego się Rzeczywistością Integralną. Wraz z nadejściem Wirtualności problemu nie stanowią już zaświaty: proces zastępowania świata został zakończony, jego podwajanie sięgnęło granic nieodróżnialności i tożsamości,…

OD KUCHNI

– Stary, to byłoby dziwne pracować w restauracji i nie stracić całkowicie rozumu. Sydney Adamu Trailer: https://youtu.be/y-cqqAJIXhs Nie wiem jak wy, ale ja mam takie doświadczenie, że kuchnia od zawsze była miejscem magicznym. To tam odbywały się interesujące rozmowy i wywody, dywagacje i spekulacje filozoficzne – kiedy imprezy dobiegały już finału, śpiący szli spać, a…

IDEOLOGIA SZCZĘŚCIA

Masz ogromne kawałki ziemi, które są po prostu przejęte, aby uprawiać ludzi. Nikt inny nie może tam żyć: żadna z roślin ani zwierząt, które kiedyś nazywały to miejsce domem, nie może tam żyć. Przede wszystkim, to jest po prostu masowe wymieranie. Z czasem gleba ulega degradacji. Nie ma sposobu na przeprowadzenie tego procesu, który nie…

POZA KULTEM

„Trze­cim łań­cu­chem jest „po­le­ga­nie na za­sa­dach mo­ral­nych i prak­ty­kach re­li­gij­nych jako ce­lach sa­mych w so­bie”. Wie­le moż­na o tym po­wie­dzieć; ale naj­waż­niej­sze jest to, że tym, co two­rzy ten łań­cuch, jest owa za­leż­ność. San­skryc­ki ter­min to śi­law­ra­ta pa­ra­mar­sza, co wcze­śni tłu­ma­cze cza­sem od­da­wa­li jako „po­le­ga­nie na ry­tu­ałach i ce­re­mo­niach”. Jed­nak w isto­cie nie ma to nic wspól­ne­go z ry­tu­ała­mi i…

ANRTA

W naturze nie mogą istnieć sprzeczności, więc rozum i serce muszą się kiedyś zjed­no­czyć. Celem tego dzieła, jest wska­za­nie płasz­czy­zny po­ro­zu­mie­nia oraz po­ucze­nie, gdzie i jak ro­zum wspar­ty in­tu­icją ser­ca głę­biej do­trzeć może do ta­jem­nic bytu; jak ser­ce wspar­te ro­zu­mem uchro­nio­ne może być od po­my­łek; jak każ­de z nich może mieć wła­sne pole dzia­ła­nia, aby nie za­da­wać so­bie…

CICHY GŁOS

Kiedy czytasz te słowa, Era Informacyjna eksploduje… wewnątrz i wokół ciebie — razem z Pociskami Dezinformacji i bombami Propagandy bezwzględnej Informacyjnej Wojny. Tradycyjnie, wojna toczyła się o terytorium i korzyści ekonomiczne. Wojny Informacyjne są toczone o zdobywanie terytoriów właściwych dla Ery Informacyjnej, np. dla samego ludzkiego umysłu… W szczególności jest to zdolność wyobraźni, która jest…

KONTENT

Tweetuję, dlatego całe moje życie skurczyło się do 140-znakowych fragmentów natychmiastowego wydarzenia oraz wstępnie przetrawionej gnomicznej mądrości i przekleństw. Neil Gaiman ANALIZA DZIAŁALNOŚCI NITROZYNIAKA >>