NOWA TEORIA MIŁOŚCI

Jednym z tematów, o których dyskutuję offline, ale jeszcze nie poruszyłem na podcaście, jest automatyzacja związków, a konkretnie seksu. Nie mam na myśli randek online, które zostały już szeroko omówione w innym miejscu, ale raczej wykorzystanie robotycznych lalek seksualnych, bardziej znanych jako sexboty. Choć wciąż jest to stosunkowo nowe zjawisko, to jednak zainteresowanie i wykorzystanie…

CHOROBA „ROZWOJU”

Zamęczamy się na trzy sposoby: wyobrażaniem, wysilaniem i planowaniem. Jak owad w pajęczej sieci – im bardziej się szarpiemy, tym mocniej więźniemy. Njoszul Khen Rinpocze (1932–1999) Dziennikarka śledcza Sarah Berman bada szokujące praktyki NXIVM, kultu prowadzonego przez Keitha Raniere’a. Przez jego organizację przewinęły się tysiące ludzi, w tym znane postaci Hollywood, takie jak córka Lindy…

MAG NA WSPAK

MAG Sło­wo „mag” ety­mo­lo­gicz­nie wy­wo­dzi się od per­skiej na­zwy ka­pła­na Za­ra­tu­stry – Ma­ger Zo­ro­astri­mus. W śre­dnio­wie­czu i re­ne­san­sie mag to po­stać al­che­mi­ka. Ma­go­wie uwa­ża­ni byli w daw­nych wie­kach za oso­by mi­stycz­ne, o nie­prze­cięt­nej czy­sto­ści. Byli też oso­ba­mi uosa­bia­ją­cy­mi we­wnętrz­ną po­trze­bę czło­wie­ka po­ko­nu­ją­ce­go swój zwie­rzę­cy pier­wia­stek. W al­che­mii i dy­wi­na­cji Mag był sym­bo­lem od­wiecz­nej chę­ci pa­no­wa­nia…

CZASY PLEMION

Pirat siedział w Analogu i rozkminiał. Miał czas. Była dopiero 7.30 rano. Kolejny poniedziałek z miliardów poniedziałków na kompletnie zmyślonej rachubie czasu, która jest jak stara planszowa gra w którą gramy, bowiem nikt nie powiedział nam, że być może istnieją inne bardziej rozwojowe gry. Małe gry, które pasują do dużej gry. Okradziono naszą kolektywną świadomość…

POZA SYMULACJĄ

„Świadomi ludzie – do których zaliczają się oczywiście zwykli, niewykształceni, wujkowie, a nawet dzieci – nadal są tym wszystkim zbulwersowani, dzieląc niepokój romantyków, teraz wielokrotnie zwielokrotniony, gdyż na naszych oczach spełniają się najgorsze koszmary autorów dystopii. Puste, przypominające maski twarze robotów i wirtualnych awatarów, bezwzględna logika maszyny, wraz z jej nieubłaganym rozwojem, rosnącym w siłę…

GRY & PROJEKCJE TAMASU

Pośród rosnącej mechanizacji i organizacji technologicznej propaganda jest po prostu środkiem używanym do tego, aby te rzeczy nie były odczuwane jako zbyt opresyjne i aby przekonać człowieka że podporządkowanie jest dla niego łaską. Jacques Ellul WIEDZA WEDYJSKA WYKŁADY >>

FAME 2.0

RANT O TECHNOLOGII Ten rodzaj myślenia, który w końcu zaczynamy myśleć o tym, jak zmienić cele ludzkiej dominacji i nieograniczonego wzrostu na cele związane z ludzką zdolnością adaptacji i długoterminowym przetrwaniem, to przejście od yang do yin, a więc obejmuje akceptację nietrwałości i niedoskonałości, cierpliwość wobec niepewności i prowizorki, przyjaźń z wodą, ciemnością i ziemią….

WIDZIEĆ. CZUĆ.

Na chwilę znów mnie załamała dawna trwoga: przypomniały mi się słowa więźnia z pyskiem dzikiego zwierza. Gustav Meyrink „Golem” 𒀭𒀭𒀭 Świadomość wrodziła się w Formę. W zdeprawowaną strukturę, mechaniczny układ. W istocie jednak ta forma jest jedynie iluzją świadomości, podobnie jak oddzielenie i podział, ponieważ wszystko to ostatecznie przecież nie istnieje. Stanowi jedynie myśl skostniałą i…

ODZYSKAĆ SPOKÓJ

Brnąc powoli przez zaspy, odkrył z przyjemnością, że spośród wszystkich sposobów odzyskania spokoju ducha, jakich ostatnio poszukiwał, bezszelestnie padający śnieg jest najelegantszy i najskuteczniejszy. Mark Helprin

DROGA DUCHA # 1

„Pierw­szym kro­kiem na na­szej dro­dze ku szczy­towi jest wła­ściwe ro­zu­mie­nie. Bę­dzie to rów­nież krok ostatni. Roz­po­czy­namy wspi­naczkę, gdy uzy­ska­li­śmy już nieco ro­zu­mie­nia, zaś na szczy­cie góry, gdy prze­nik­niemy naj­głęb­sze po­kłady swo­jego umy­słu, ro­zu­mie­nie sta­nie się pełne i do­sko­nałe. Na po­czątku wła­ściwe ro­zu­mie­nie do­ty­czy na­tu­ral­nych praw, które kie­rują na­szym co­dzien­nym ży­ciem. Jedno z naj­waż­niej­szych to prawo…

KAPIT*AŁ

„Ale sięgnijmy głębiej. To, co napędza kapitał do niszczenia planety, to nie jakaś wewnętrzna demoniczna patologia ze strony poszczególnych kapitalistów i menedżerów, ale raczej podstawowa dynamika systemu zysków. To nie tylko kapitał czy kapitaliści spowodowali ten bałagan. To kapitalizm, ze swoją niekończącą się pogonią za nadwyżką wartości i „tanią naturą” – głównie tanimi surowcami, tanimi…

SZUKAJĄC DOMU 

Przed Głupcem manifestuje się Spiralna Ścieżka. To doświadczenie głębi. Potencjał Mądrości. To karta fundamentalna decydująca o całym życiu. To cichy głos – podszept Ducha. Przychodzi do nas w różnym czasie i w różnych miejscach. Glif – Brama. Jest to Przypomnienie o naszej prawdziwej pracy, tym co ma nadrzędne znaczenie w naszym życiu, bowiem może nadać…