MAG NA WSPAK

MAG Sło­wo „mag” ety­mo­lo­gicz­nie wy­wo­dzi się od per­skiej na­zwy ka­pła­na Za­ra­tu­stry – Ma­ger Zo­ro­astri­mus. W śre­dnio­wie­czu i re­ne­san­sie mag to po­stać al­che­mi­ka. Ma­go­wie uwa­ża­ni byli w daw­nych wie­kach za oso­by mi­stycz­ne, o nie­prze­cięt­nej czy­sto­ści. Byli też oso­ba­mi uosa­bia­ją­cy­mi we­wnętrz­ną po­trze­bę czło­wie­ka po­ko­nu­ją­ce­go swój zwie­rzę­cy pier­wia­stek. W al­che­mii i dy­wi­na­cji Mag był sym­bo­lem od­wiecz­nej chę­ci pa­no­wa­nia…

DROGA DUCHA # 1

„Pierw­szym kro­kiem na na­szej dro­dze ku szczy­towi jest wła­ściwe ro­zu­mie­nie. Bę­dzie to rów­nież krok ostatni. Roz­po­czy­namy wspi­naczkę, gdy uzy­ska­li­śmy już nieco ro­zu­mie­nia, zaś na szczy­cie góry, gdy prze­nik­niemy naj­głęb­sze po­kłady swo­jego umy­słu, ro­zu­mie­nie sta­nie się pełne i do­sko­nałe. Na po­czątku wła­ściwe ro­zu­mie­nie do­ty­czy na­tu­ral­nych praw, które kie­rują na­szym co­dzien­nym ży­ciem. Jedno z naj­waż­niej­szych to prawo…

SZUKAJĄC DOMU 

Przed Głupcem manifestuje się Spiralna Ścieżka. To doświadczenie głębi. Potencjał Mądrości. To karta fundamentalna decydująca o całym życiu. To cichy głos – podszept Ducha. Przychodzi do nas w różnym czasie i w różnych miejscach. Glif – Brama. Jest to Przypomnienie o naszej prawdziwej pracy, tym co ma nadrzędne znaczenie w naszym życiu, bowiem może nadać…