MAG NA WSPAK

MAG

Sło­wo „mag” ety­mo­lo­gicz­nie wy­wo­dzi się od per­skiej na­zwy ka­pła­na Za­ra­tu­stry – Ma­ger Zo­ro­astri­mus. W śre­dnio­wie­czu i re­ne­san­sie mag to po­stać al­che­mi­ka. Ma­go­wie uwa­ża­ni byli w daw­nych wie­kach za oso­by mi­stycz­ne, o nie­prze­cięt­nej czy­sto­ści. Byli też oso­ba­mi uosa­bia­ją­cy­mi we­wnętrz­ną po­trze­bę czło­wie­ka po­ko­nu­ją­ce­go swój zwie­rzę­cy pier­wia­stek.

W al­che­mii i dy­wi­na­cji Mag był sym­bo­lem od­wiecz­nej chę­ci pa­no­wa­nia czło­wie­ka nad świa­tem przy po­mo­cy ma­gicz­nych przed­mio­tów, za­klęć i for­muł. Jego od­po­wied­ni­ka­mi al­che­micz­ny­mi są me­tal oraz rtęć i czer­wo­na tynk­tu­ra. Po­łą­cze­nie na kar­cie ko­lo­rów bia­łe­go, czer­wo­ne­go i czar­ne­go jest wy­raź­nym od­nie­sie­niem do al­che­micz­ne­go pro­ce­su prze­mia­ny. Bar­wy te ule­ga­ją zmia­nie pod wpły­wem świa­tła: czerń prze­cho­dzi w biel, po­chła­nia­jąc inne bar­wy, zaś biel prze­cho­dzi w czer­wień sym­bo­li­zu­ją­cą roz­pa­la­nie ognia du­cha.

W Ta­ro­cie Mag jest kar­tą na­le­żą­cą do Ar­ka­nów Wiel­kich, ozna­czo­ną nu­me­rem I, utoż­sa­mia­ną z Her­me­sem Tri­sme­gi­sto­sem.

Kar­ta jest sym­bo­lem mą­dro­ści, sa­mo­świa­do­mo­ści i wy­ra­ża­nia sie­bie, prze­mia­ny i po­cząt­ku wszel­kich spraw.

Ar­che­typ: cza­ro­dziej.

Cia­ło: gło­wa.

Na­zwa kar­ty: Mag, Ma­gik, Ku­glarz, Cza­row­nik, Czar­no­księż­nik, Min­strel (wę­drow­ny sztuk­mistrz), Szewc, Szar­la­tan, Paź, Al­che­mik, Mag Mocy, Her­mes Tri­sme­gi­stos, Sztuk­mistrz, Mag Siły, Manu. Na­zwa tej kar­ty kształ­to­wa­ła się przez wie­ki. Po­cząt­ko­wo od­no­si­ła się do „rze­czy nie­wie­le zna­czą­cej” (no­si­ła wów­czas na­zwę El Ba­ga­tel­la), za­pew­ne z po­wo­du ni­skiej war­to­ści licz­bo­wej kar­ty. Do­pie­ro w XX w. kar­ta otrzy­ma­ła na­zwę Maga (jako pierw­szy nadał ją A.E. Wa­ite). Nie jest do koń­ca ja­sne, kogo przed­sta­wia: we­dług róż­nych au­to­rów, ry­sun­ków za­miesz­cza­nych przed po­sta­cią na sto­le i tra­dy­cji, mógł­by być to uczo­ny, złot­nik, le­karz albo ku­piec, nig­dy jed­nak cza­ro­dziej, co su­ge­ro­wa­ła­by na­zwa kar­ty. Po­stać na kar­cie jest po­śred­nim sta­nem mię­dzy bied­nym Głup­cem a bo­ga­tym Ce­sa­rzem, zaś ce­lem tej kar­ty jest wska­za­nie dro­gi dal­sze­go ży­cia przez po­stać me­ta­fo­rycz­nie na­zwa­ną „ma­giem”. Stąd też Mag ma sym­bo­le kup­ca (mo­ne­ty, miecz, bu­ła­wę i kie­lich – któ­re są rów­no­cze­śnie sym­bo­la­mi czte­rech dwo­rów Ta­ro­ta, zob. Dwor­skie kar­ty) oraz mę­dr­ca (pa­łecz­kę).

Na­zwa w róż­nych ję­zy­kach: Le Ba­te­leur, der Ma­gier, Il Ba­gat­to, Il Mago, the Ma­gi­can.

Ka­ba­ła – se­fi­rot (Drze­wo Ży­cia): Mal­kut; Ścież­ka 12 łą­czą­ca Ke­ter z Biną.

Ka­ba­ła – li­te­ra he­braj­ska: Alef (A), Beth (wg Levi’ego).
Ka­ba­ła – war­tość licz­bo­wa: 1, 2.
Ko­lo­ry: żół­ty, bia­ły, czer­wo­ny, czar­ny.
Licz­ba kar­micz­na: 1.
Licz­ba nu­me­ro­lo­gicz­na: 1.
Mi­to­lo­gia: Her­mes Tri­sme­gi­stos, grec­ki Her­mes po­sła­niec bo­gów, Pro­me­te­usz, He­noh, Thoth, Ozy­rys.
Okul­ty­stycz­ne zna­cze­nie: oj­ciec, mistrz du­cho­wy.
Pla­ne­ta: Mer­ku­ry, Plu­ton i Mars.
Prze­sła­nie kar­ty: czyń, co chcesz! Pa­nuj nad sa­mym sobą, dzia­łaj!

Sym­bo­le Crow­ley’a: mag przed­sta­wio­ny jest tu pod po­sta­cią grec­kie­go boga Mer­ku­re­go jako uskrzy­dlo­ne­go po­słań­ca (żół­te skrzy­dła pod sto­pa­mi ozna­cza­ją­ce mą­dre i do­bre no­wi­ny) ma­ją­ce­go osiem ra­mion sym­bo­li­zu­ją­cych żon­glo­wa­nie róż­ny­mi na­rzę­dzia­mi słu­żą­cy­mi do ko­mu­ni­ka­cji mię­dzy­ludz­kiej. Są to: mo­ne­ta (sym­bol cia­ła, ma­te­rii) z ośmio­ra­mien­ną gwiaz­dą Mer­ku­re­go, ogień (prze­mia­na, in­spi­ra­cja), la­ska (du­cho­wość, fi­lo­zo­fia) za­koń­czo­na gło­wą Ibi­sa (egip­ski sym­bol mą­dro­ści), strza­ła (okre­śle­nie kon­kret­ne­go celu), zwój (efek­ty pra­cy twór­czej), jajo uskrzy­dlo­ne (po­za­zmy­sło­we po­strze­ga­nie), kie­lich (emo­cje, sek­su­al­ność, uczu­cia) i miecz (lo­gi­ka, in­te­lekt). Przed ma­giem stoi ka­du­ce­usz (sym­bol po­ro­zu­mie­nia), za­koń­czo­ny na cza­krze pod­sta­wy skrzy­dla­tym dys­kiem oraz zstę­pu­ja­cą go­łę­bi­cą. Nad gło­wą maga dwa węże (egip­ski sym­bol re­ge­ne­ra­cji i uzdro­wie­nia) two­rzą znak nie­skoń­czo­no­ści. Za po­sta­cią maga kry­je się Mał­pa Tho­ta, sym­bo­li­zu­ją­ca ilu­zję.

W ta­lii pro­jek­to­wa­nej przez Frie­dę Har­ris (ta­lia Crow­ley’a) ist­nie­ją trzy wer­sje kar­ty Maga: Mag Bia­ły, Czar­ny i Trans­cen­dent­ny. Jed­na tyl­ko wer­sja we­szła w skład ta­lii Crow­ley’owskiej (tzw. Mag Trans­cen­dent­ny) i jest obec­nie re­pro­du­ko­wa­na w ta­liach wy­da­wa­nych przez U.S. Ga­mes Sys­tems, Inc. Po­zo­sta­łe dwie F. Har­ris wy­ko­na­ła jako inną wer­sję, jed­nak nie zo­sta­ły za­ak­cep­to­wa­ne przez Crow­ley’a i nig­dy nie we­szły do jego ta­lii Ta­ro­ta Tho­ta.

Sym­bo­le Her­me­tic: star­szy wie­kiem cza­ro­dziej stoi w ma­gicz­nym krę­gu. W pra­wej ręce trzy­ma pod­nie­sio­ną do góry różdż­kę za­koń­czo­ną he­kas­gra­mem (różdż­ka Her­me­tycz­ne­go Za­ko­nu Zło­te­go Brza­sku), w le­wej – zwój (spi­sa­na wie­dza). Na gło­wie nosi czap­kę ze skrzy­dła­mi Mer­ku­re­go, pla­ne­tar­ne­go opie­ku­na kar­ty. Mer­ku­ry z ka­du­ce­uszem w ręku stoi rów­nież przed ma­giem i wska­zu­je mu kie­ru­nek świa­tła sło­necz­ne­go (sym­bo­licz­ny kie­ru­nek roz­wo­ju oraz dro­ga do oświe­ce­nia). Od Mer­ku­re­go roz­cho­dzą się kon­cen­trycz­ne koła Ain Sof, nie­roz­po­zna­wal­na ni­cość. Nad ma­giem skrzy­dla­ty dysk, sym­bol Słoń­ca i mocy okul­ty­stycz­nej, z wpi­sa­nym weń astro­lo­gicz­nym sym­bo­lem Mer­ku­re­go. Mag stoi w okrę­gu, na któ­rym znaj­du­je się kil­ka przed­mio­tów: czte­ry sym­bo­le ży­wio­łów, trzy sym­bo­le dwo­rów Ta­ro­ta (kie­lich, miecz, mo­ne­ta; brak bu­ław), szty­let, zwię­dłe kwia­ty (sym­bol prze­mi­ja­nia) oraz za­pa­lo­na za ma­giem świe­ca.

Sym­bo­le mar­syl­skie: mło­dy męż­czy­zna sto­ją­cy przo­dem do wi­dza na pro­stym pod­ło­żu (sym­bol Zie­mi), w pal­cach pra­wej ręki trzy­ma różdż­kę, lewą rękę trzy­ma z ko­lei na wy­so­ko­ści ta­lii. Na gło­wie nosi zie­lo­ny ka­pe­lusz z czer­wo­ną pod­szew­ką oraz ron­dem w kształ­cie zna­ku nie­skoń­czo­no­ści. Przed nim stół (sym­bol re­ali­zmu), na któ­rym leżą czte­ry przed­mio­ty na­wią­zu­ją­ce do ży­wio­łów (sym­bol Przy­ro­dy) oraz dwo­rów Ta­ro­ta: po­wie­trza (Mie­cze), zie­mi (Mo­ne­ty), wody (Kie­li­chy) i ognia (Bu­ła­wy). Po­sta­wa Maga su­ge­ru­je, że za­nim za­cznie on dzia­łać, naj­pierw musi do­ko­nać wy­bo­ru i po­rów­na­nia.

Sym­bo­le Wa­ite’a: uśmiech­nię­ty i pew­ny sie­bie mło­dzie­niec stoi przo­dem do wi­dza. Ubra­ny jest w czer­wo­ną tu­ni­kę (sym­bol ener­gicz­nej siły woli) oraz bia­łą ko­szu­lę (czy­stość cha­rak­te­ru) prze­pa­sa­ną Uro­bo­ro­sem, wę­żem zja­da­ją­cym swój ogon (sym­bo­li­zu­ją­cym mą­drość). Nad gło­wą, na któ­rej nosi bia­łą opa­skę (czy­stość umy­słu), wi­dać znak nie­skoń­czo­no­ści. Mag w pra­wej dło­ni trzy­ma różdż­kę unie­sio­ną wy­so­ko po­nad gło­wę, jego lewa ręka zaś sztyw­no zwi­sa i pal­cem wska­zu­ją­cym skie­ro­wa­na jest ku zie­mi. Ta dwo­ista sym­bo­li­ka wska­zu­je na czer­pa­nie z Wszech­świa­ta ła­ski, cno­ty i świa­tła po­trzeb­nych do ży­cia na zie­mi. Ozna­cza rów­nież zwią­zek czło­wie­ka z ziem­ską ma­te­rią i ży­cie zgod­ne z pra­wa­mi na­tu­ry, czy­li struk­tu­ral­ną rów­no­wa­gę mię­dzy ma­kro­ko­smo­sem (bóg) i mi­kro­ko­smo­sem (czło­wiek). Zgod­nie z za­sa­dą her­me­ty­zmu „to, co na gó­rze, to i na dole, i to, jak na dole, tak i na gó­rze”. Przed Ma­giem stoi stół (sym­bol rze­czy­wi­sto­ści i losu czło­wie­ka), na któ­rym uło­żo­ne są ta­ro­to­we sym­bo­le czte­rech ży­wio­łów: po­wie­trza, zie­mi, wody i ognia (od­po­wied­nio: miecz, pen­takl, kie­lich i bu­ła­wa, bę­dą­ce rów­no­cze­śnie sym­bo­la­mi czte­rech ko­lo­rów Ta­ro­ta). Są one sym­bo­licz­nym przed­sta­wie­niem wszyst­kie­go, co ma do dys­po­zy­cji, a tak­że wszyst­kie­go, co może osią­gnąć czło­wiek na dro­dze swo­je­go ży­cia. Kar­ta Maga jest na­ma­lo­wa­na na żół­tym tle i oto­czo­na jest buj­ny­mi kwia­ta­mi, sym­bo­lem prze­mi­ja­nia, rów­nież sym­bo­li­zu­ją­cy­mi płasz­czy­znę nie­świa­do­mo­ści oraz wzra­sta­ją­ce aspi­ra­cje: czer­wo­ny­mi ró­ża­mi (sym­bo­li­zu­ją­cy­mi ży­cie) oraz bia­ły­mi li­lia­mi (sym­bo­li­zu­ją­cy­mi śmierć).

Sym­bo­li­ka kar­ty: uśpio­ne moce, któ­re trze­ba roz­wi­nąć, czło­wiek, siła, od­wa­ga, po­czą­tek, opty­mizm, wy­ra­ża­nie sie­bie, doj­rza­ła świa­do­mość.

Zna­cze­nie dy­wi­na­cyj­ne: świa­do­me roz­po­zna­wa­nie wła­snych moż­li­wo­ści i po­trzeb, szcze­gól­na siła do dzia­ła­nia, udu­cho­wie­nie po­sta­ci ma­ją­cej nie­wy­mu­szo­ną siłę twór­czą, kon­se­kwent­ne re­ali­zo­wa­nie wła­snych pla­nów, czło­wiek wie­rzą­cy w ge­niusz du­cha i in­tu­icji oraz umie­ją­cy do­sko­na­le wy­bie­rać to, co w da­nej chwi­li jest naj­od­po­wied­niej­sze dla jego roz­wo­ju spo­śród uczuć (kie­lich), ro­zu­mu (miecz), dzia­łań (bu­ła­wa) i war­to­ści (pen­takl, mo­ne­ta); kre­atyw­ność, kom­pe­ten­cja, in­spi­ra­cja, po­czu­cie wła­snej war­to­ści, kon­kre­ty­zo­wa­nie pla­nów i dą­że­nie do wy­ty­czo­nych ce­lów, sa­mo­świa­do­mość, twór­cza swo­bo­da.

Zo­diak: Skor­pion.
Ży­wioł: Po­wie­trze.

Tomasz Suma. „Leksykon symboli Tarota”.

Zapraszam do subskrypcji newslettera: https://piniak.substack.com/ Gdzie będę się z wami dzielić wszystkim tym co dla mnie ważne od tekstów, podcasty, tłumaczenia i inspiracje.