DROGA DUCHA # 1

dnia

„Pierw­szym kro­kiem na na­szej dro­dze ku szczy­towi jest wła­ściwe ro­zu­mie­nie. Bę­dzie to rów­nież krok ostatni. Roz­po­czy­namy wspi­naczkę, gdy uzy­ska­li­śmy już nieco ro­zu­mie­nia, zaś na szczy­cie góry, gdy prze­nik­niemy naj­głęb­sze po­kłady swo­jego umy­słu, ro­zu­mie­nie sta­nie się pełne i do­sko­nałe. Na po­czątku wła­ściwe ro­zu­mie­nie do­ty­czy na­tu­ral­nych praw, które kie­rują na­szym co­dzien­nym ży­ciem. Jedno z naj­waż­niej­szych to prawo karmy, prawo przy­czyny i skutku. Każde dzia­ła­nie przy­nosi pe­wien sku­tek. To, co nam się przy­da­rza, nie przy­cho­dzi do nas przy­pad­kiem. Wszel­kie na­sze dzia­ła­nia, które wy­ni­kają z za­chłan­no­ści, nie­na­wi­ści lub złu­dzeń, wra­cają do nas jako ból i cier­pie­nie. Kiedy zaś źró­dłem po­stęp­ków jest szczo­drość, mi­łość lub mą­drość, ich skut­kiem jest szczę­ście i spo­kój. Je­żeli włą­czymy do swo­jego ży­cia zro­zu­mie­nie prawa karmy, bę­dziemy mo­gli bar­dziej świa­do­mie pie­lę­gno­wać i roz­wi­jać w so­bie zdrowe stany umy­słu.”

Joseph Goldstein ”Doświadczenie wglądu”